《游称心寺》原文,翻译,赏析_拼音版_作者宋之问 

游称心寺


作者:宋之问

释事怀三隐,清襟谒四禅。江鸣潮未落,林晓日初悬。
宝叶交香雨,金沙吐细泉。望谐舟客趣,思发海人烟。
顾枥仍留马,乘杯久弃船。未忧龟负岳,且识鸟耘田。
理契都无象,心冥不寄筌。安期庶可揖,天地得齐年。
拼音解读
shì shì huái sān yǐn ,qīng jīn yè sì chán 。jiāng míng cháo wèi luò ,lín xiǎo rì chū xuán 。
bǎo yè jiāo xiāng yǔ ,jīn shā tǔ xì quán 。wàng xié zhōu kè qù ,sī fā hǎi rén yān 。
gù lì réng liú mǎ ,chéng bēi jiǔ qì chuán 。wèi yōu guī fù yuè ,qiě shí niǎo yún tián 。
lǐ qì dōu wú xiàng ,xīn míng bú jì quán 。ān qī shù kě yī ,tiān dì dé qí nián 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者相关

宋之问《游称心寺》作者宋之问简介与相关诗词作品>>>

宋之问的诗词

诗词类型