《书怀贻京邑同好》原文,翻译,赏析_拼音版_作者孟浩然 

书怀贻京邑同好


作者:孟浩然

维先自邹鲁,家世重儒风。诗礼袭遗训,趋庭沾末躬。
昼夜常自强,词翰颇亦工。三十既成立,嗟吁命不通。
慈亲向羸老,喜惧在深衷。甘脆朝不足,箪瓢夕屡空。
执鞭慕夫子,捧檄怀毛公。感激遂弹冠,安能守固穷。
当途诉知己,投刺匪求蒙。秦楚邈离异,翻飞何日同。
拼音解读
wéi xiān zì zōu lǔ ,jiā shì zhòng rú fēng 。shī lǐ xí yí xùn ,qū tíng zhān mò gōng 。
zhòu yè cháng zì qiáng ,cí hàn pō yì gōng 。sān shí jì chéng lì ,jiē yù mìng bú tōng 。
cí qīn xiàng léi lǎo ,xǐ jù zài shēn zhōng 。gān cuì cháo bú zú ,dān piáo xī lǚ kōng 。
zhí biān mù fū zǐ ,pěng xí huái máo gōng 。gǎn jī suí dàn guàn ,ān néng shǒu gù qióng 。
dāng tú sù zhī jǐ ,tóu cì fěi qiú méng 。qín chǔ miǎo lí yì ,fān fēi hé rì tóng 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者相关

孟浩然《书怀贻京邑同好》作者孟浩然简介与相关诗词作品>>>

孟浩然的诗词

诗词类型