《寻香山湛上人》原文,翻译,赏析_拼音版_作者孟浩然 

寻香山湛上人


作者:孟浩然

朝游访名山,山远在空翠。氛氲亘百里,日入行始至。
杖策寻故人,解鞭暂停骑。石门殊豁险,篁径转森邃。
法侣欣相逢,清谈晓不寐。平生慕真隐,累日探奇异。
野老朝入田,山僧暮归寺。松泉多逸响,苔壁饶古意。
谷口闻钟声,林端识香气。愿言投此山,身世两相弃。
拼音解读
cháo yóu fǎng míng shān ,shān yuǎn zài kōng cuì 。fēn yūn gèn bǎi lǐ ,rì rù háng shǐ zhì 。
zhàng cè xún gù rén ,jiě biān zàn tíng qí 。shí mén shū huō xiǎn ,huáng jìng zhuǎn sēn suì 。
fǎ lǚ xīn xiàng féng ,qīng tán xiǎo bú mèi 。píng shēng mù zhēn yǐn ,lèi rì tàn qí yì 。
yě lǎo cháo rù tián ,shān sēng mù guī sì 。sōng quán duō yì xiǎng ,tái bì ráo gǔ yì 。
gǔ kǒu wén zhōng shēng ,lín duān shí xiāng qì 。yuàn yán tóu cǐ shān ,shēn shì liǎng xiàng qì 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者相关

孟浩然《寻香山湛上人》作者孟浩然简介与相关诗词作品>>>

孟浩然的诗词

诗词类型