《赠嘉兴徐同年》原文,翻译,赏析_拼音版_作者梁栋 

赠嘉兴徐同年


作者:梁栋

忆昔青龙在戊辰,马蹄同踏杏园春。
归田令尹空书晋,执戟郎君尽美新。
万事不醒中酒圣,一贫无奈讼钱神。
相逢莫效穷途泣,自古求仁要得仁。
拼音解读
yì xī qīng lóng zài wù chén ,mǎ tí tóng tà xìng yuán chūn 。
guī tián lìng yǐn kōng shū jìn ,zhí jǐ láng jun1 jìn měi xīn 。
wàn shì bú xǐng zhōng jiǔ shèng ,yī pín wú nài sòng qián shén 。
xiàng féng mò xiào qióng tú qì ,zì gǔ qiú rén yào dé rén 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者相关

梁栋《赠嘉兴徐同年》作者梁栋简介与相关诗词作品>>>

梁栋的诗词

诗词类型